What is wholly foreign-owned company?

Under the WTO commitments, foreign individuals and/or organizations may own all the capital of a company in Vietnam, which is 100% foreign owned.

Legal services:

 • Establish the company: apply for requesting the competent authority in Vietnam to grant the Investment Registration Certificate (IRC) and/or the Enterprise Registration Certificate (ERC)
 • Adjust content of IRC, ERC: (increase or decrease of investment capital, addition or change of business lines or fields of investment, change of investment location, update of investors, legal representatives, change the type of company from Limited Liability Company to Joint-Stock Company or vice versa, …)
 • Extend Investment projects;
 • Terminate Investment projects;
 • Register tax, provide tax services, accounting, labor, bank accounts and other licenses after establishing a company.

How to proceed?

 • Our lawyers will discuss with you through our CRM system or phone or email or meet directly to understand your investment requirements and targets in Vietnam;
 • We will provide investment trends, strengths, and limitations of investment locations in Vietnam, expense, the expected time you receive IRC, ERC, other licenses for you to consider making the decision;
 • Our lawyers will recommend a suitable investment model for you including business lines, capital structure, type of company, location of investment and the conditions you need to meet when investing in Vietnam;
 • We will provide a list of documents and legal forms that we have translated from Vietnamese to English for you to prepare to complete the application for licenses (if you agree to use our services);
 • Provide an account for you to access our CRM system to monitor and speed up the process of applying for your licenses;
 • Delivery of licenses to you and provide guidance documents to prepare you to perform the order of work after establishing the company.
Please input your email address accurately, our system will display your service fee estimate and PLF will also contact you by email to with our FREE proposal after having your detailed requirements.

Đăng ký một công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam là khả thi. Tuy nhiên, việc đầu tư nước ngoài sẽ phụ thuộc vào các hạn chế về luật định đối với từng ngành nghề cụ thể.

Trong hầu hết các trường hợp, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện những bước sau để thành lập một công ty:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, viết tắt là GCNĐKĐT (nếu có nhà đầu tư không phải là người Việt Nam).

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, viết tắt là GCNĐKDN hoặc GCNĐKKD nếu là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty được thành lập sẽ cần thực hiện các bước sau đây để tuân thủ quy định:

Bước 3: Các thủ tục sau thành lập.

Bước 4: Xin cấp giấy phép con (nếu có).

GCNĐKĐT là Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, cần phải có (trong hầu hết các trường hợp) khi một nhà đầu tư nước ngoài muốn lập một dự án (ví dụ như thành lập một công ty) ở Việt Nam tại thời điểm bắt đầu.

GCNĐKDN là Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà mọi công ty ở Việt Nam phải có. Ở các hệ thống pháp luật khác, tài liệu này có thể có tên khác như “Giấy chứng nhận thành lập công ty” hoặc “Giấy chứng nhận doanh nghiệp”.

Công ty cổ phần (“CTCP”) và Công ty trách nhiệm hữu hạn (“TNHH”) là những loại hình công ty phổ biến nhất tại Việt Nam vì chúng có những lợi điểm sau:

 • Giới hạn trách nhiệm đối với các cổ đông/ thành viên tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty;
 • Cấu trúc quản lý linh hoạt;

Có thể chuyển đổi từ CTCP sang TNHH và ngược lại

Về tổng thể không có một mức vốn tối thiểu nào được quy định khi thành lập một công ty tại Việt Nam. Chỉ một số ngành kinh doanh có điều kiện như kinh doanh bất động sản, ngân hàng hoặc giáo dục có yêu cầu cụ thể về vốn.

Tuy nhiên, mức vốn vẫn cần phải đủ để thực hiện các ngành nghề dự định kinh doanh cũng như quy mô hoạt động của công ty.

Đối với những ngành kinh doanh không có điều kiện, sẽ mất khoảng từ 6 đến 8 tuần để thành lập một công ty có vốn đầu từ nước ngoài và 1 tuần đối với một công ty thuần Việt Nam.

Tuy nhiên, đặc biệt với các công ty có vốn nước ngoài, thời hạn có thể dài hơn vì nhiều lý do như các yêu cầu bổ sung từ phía cơ quan cấp phép.

We'd love to meet you and let you the perfect solution