Covid-19 và Những Lưu Ý về Thuế

Covid-19 and Overview of Tax Regime

lĩnh vực thuế Covid-19 và Những Lưu Ý về Thuế “ Các doanh nghiệp Việt Nam đang dần hồi phục sau những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, và để hỗ trợ doanh nghiệp được tốt nhất, Chính phủ cũng ban hành những chính sách riêng cho từng lĩnh vực, trong đó đáng kể