Giao Dịch Điện Tử Trong Lĩnh Vực Thuế và Những Điểm Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý

Latest Regulations On Electronic Transactions In The Field Of Tax To Be Noted By Enterprises.

LĨNH VỰC thuế Giao Dịch Điện Tử Trong Lĩnh Vực Thuế và Những Điểm Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý “Cùng đồng hành trong việc triển khai và thực hiện giao dịch bằng chứng từ điện tử trong hoat động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp, ngày 18/3/2021 Tổng Cục Thuế đã ban hành Thông