LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Bán Doanh Nghiệp Tư Nhân

14562760 - buy trade and sell keys representing commerce online

“Vì các loại hình doanh nghiệp khác có tư cách pháp nhân và độc lập với chủ sở hữu, chủ sở hữu chỉ có quyền định đoạt đối với cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc đưa ra quyết định giải thể, phá sản doanh nghiệp.  Tuy nhiên, việc mua bán doanh nghiệp tư nhân không đơn giản như mua bán các loại tài sản thông thường mà cần phải lưu ý nhiều vấn đề pháp lý liên quan.”

Theo Luật Doanh nghiệp 2005, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân là trách nhiệm vô hạn. Giữa doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp không có sự tách bạch về tài sản. Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp không chuyển quyền sở hữu tài sản cho doanh nghiệp mà dùng toàn bộ tài sản của mình để đảm bảo cho các nghĩa vụ. 

Do đó, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân; đồng thời, tài sản cũng như mọi hoạt động của doanh nghiệp đều gắn liền với chủ doanh nghiệp. Chính vì những đặc điểm pháp lý cá biệt này mà pháp luật quy định cho chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền định đoạt đối với doanh nghiệp mà mình làm chủ tương tự như các loại tài sản khác.

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp: Hợp đồng dựa trên sự thống nhất ý chí giữa các bên. Nội dung hợp đồng do các bên thỏa thuận và phải phù hợp với quy định của Bộ Luật Dân sự và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan. Đối tượng của hợp đồng là doanh nghiệp tư nhân, nhưng doanh nghiệp chỉ là một khái niệm trừu tượng và phải được thể hiện qua các yếu tố vật chất cụ thể như: giấy tờ, sổ sách, chứng từ liên quan; con dấu liên quan đến doanh nghiệp; tài sản của doanh nghiệp; các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với bên thứ ba,…

Các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác: Như đã đề cập ở phần trên, mọi hoạt động của doanh nghiệp tư nhân đều do chủ doanh nghiệp quyết định. Vì vậy sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện. Tuy nhiên trong trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác thì thực hiện theo thỏa thuận.

Thủ tục: Chậm nhất 15 ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở của doanh nghiệp; tên, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động, các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết hợp đồng.

Trách nhiệm của người mua: Người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của pháp luật. Người mua bắt buộc phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân tại Sở Kế hoạch và đầu tư. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp tư nhân mới có thể đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh; đổi tên doanh nghiệp; thay đổi vốn đầu tư; thay đổi nội dung đăng ký thuế; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hay đăng ký hoạt động để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh mới.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn