LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Các Loại Hợp Đồng Đầu Tư

shaking-hands-3096229_1920

Lựa chọn đầu tư theo hợp đồng là một trong những hình thức đầu tư trực tiếp. Nhà đầu tư trực tiếp tiến hành hoạt động kinh doanh phù hợp với nội dung thỏa thuận trong hợp đồng.

Việc giao kết hợp đồng đầu tư phải tuân thủ Luật Đầu tư cũng như việc giao kết và thực hiện hợp đồng phải phù hợp với các quy định chung về hợp đồng kinh doanh, thương mại trong việc giao kết.

Đầu tư theo hợp đồng bao gồm các hình thức sau:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BCC Business Cooperation Contract) là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh mà không thành lập pháp nhân. Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh thì điểm quan trọng là thỏa thuận phân chia lợi nhuận và phân chia sản phẩm.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước và hợp tác kinh doanh giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau, đều phải có quy định về quyền lợi, trách nhiệm và phân chia kết quả đối với mỗi bên. Đối với những hợp đồng phát sinh trong quá trình hợp tác mà không thực hiện phân chia lợi nhuận sẽ không được coi là hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Ngoài ra, đối với hình thức hợp tác này, việc thành lập một bộ phận nhằm theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng (hay còn gọi là Ban điều phối)  cũng sẽ được các nhà đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (gọi tắt là BOT Build – Operate – Tranfer), Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh ( gọi tắt là BTO), Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao ( gọi tắt là BT) là hình thức đầu tư mà ở đây các nhà đầu tư trực tiếp ký kết với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong thời hạn nhất định và chuyển giao cho nhà nước theo những phương thức bồi thường và đền bù khác nhau. Các hình thức trên có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư

Đối với Hợp đồng BOT, khi công trình được xây dựng xong, nhà đầu tư quản lý và kinh doanh nhằm thu hồi vốn và lợi nhuận, hết thời hạn kinh doanh, nhà đầu tư chuyển giao không bồi thường và không hoàn trả quyền sở hữu công trình cho nhà nước.

Trong hình thức Hợp đồng BTO, sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao toàn bộ công trình cho Nhà nước quản lý đồng thời nhà nước dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình trong thời hạn nhất định cũng nhằm thu hồi vốn và lợi nhuận.

Và hình thức Hợp đồng BT, tại thời điểm xây dựng xong, nhà đầu tư sẽ chuyển giao quyền sở hữu công trình cho Nhà nước. Mặt khác, nhà nước sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện một dự án khác để thu hồi vốn cũng như lợi nhuận hoặc Nhà nước sẽ thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn