LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Các quy định về tuân thủ đối với nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư ra nước ngoài được chấp thuận

Các quy định về tuân thủ đối với nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư ra nước ngoài được chấp thuận
Các quy định về tuân thủ đối với nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư ra nước ngoài được chấp thuận

Đầu tư ra nước ngoài là một trong những hoạt động đầu tư quan trọng góp phần gia tăng lợi nhuận cho các nhà đầu tư Việt Nam từ hoạt động đầu tư tài chính thông qua việc thực hiện các dự án đầu tư tại nước ngoài. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư ra nước ngoài cũng làm cho dòng vốn chảy từ Việt Nam ra nước ngoài. Vì vậy, cơ quan nhà nước về đầu tư và ngoại hối sẽ kiểm tra tính hiệu quả của dự án và việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong suốt quá trình thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài. Vì vậy, bài viết này sẽ chia sẻ các quy định tổng quan về việc tuân thủ pháp luật đầu tư và pháp luật ngoại hối liên quan đến việc thực hiện sự án đầu tư ra nước ngoài sau khi được chấp thuận để các nhà đầu tư tham khảo.

1. Tài khoản đầu tư ra nước ngoài

Sau khi đươc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư (“MPI”) cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và trước khi nhà đầu tư thực hiện đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng nhà nước (“SBV”), Nhà đầu tư cần phải thực hiện mở riêng một tài khoản ngân hàng phục vụ cho mỗi dự án đầu tư ra nước ngoài bằng đồng ngoại tệ tương ứng với nội dung đã được chấp thuận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Theo đó, trong suốt quá trình thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, tất cả mọi giao dịch liên quan đến thu, chi như chi chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, thu lợi nhuận về nước, các khoản thu hợp pháp khác và các khoản thu chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài sẽ chỉ được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng sử dụng cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật ngoại hối. Trên thực tế, khi thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư ra nước ngoài, SBV thường kiểm tra rất chặt chẽ vấn đề sử dụng tài khoản đã đăng ký với SBV để lưu chuyển vốn từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

2. Báo cáo dự án đầu tư định kỳ hàng quý, hằng năm:

Theo quy định về pháp luật đầu tư và pháp luật ngoại hối, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra và tiếp nhận báo cáo của nhà đầu tư là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư và Ngân hàng nhà nước chi nhánh cấp tỉnh tại nơi mà nhà đầu tư đặt trụ sở, đại điểm kinh doanh hoặc nơi đăng ký thường trú đối với nhà đầu tư là cá nhân.

Đối với quy định về pháp luật đầu tư, nhà đầu tư cần lưu ý thực hiện các báo cáo sau:

2.1 Thông báo bằng văn bản về việc thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài

 • Cơ quan tiếp nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư;
 • Thời hạn thực hiện: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

2.2 Báo cáo đầu tư

2.2.1 Bốn (04) báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư định kỳ hằng quý;

  • Thời gian thực hiện: trước ngày 20 của tháng cuối cùng thuộc quý báo cáo.
  • Cơ quan tiếp nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư;

2.2.2 Một (01) báo cáo định kỳ hàng năm;

  • Thời gian thực hiện: trước ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo;
  • Cơ quan tiếp nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư;

2.2.3 Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Báo cáo này sẽ được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến những vấn đề phát sinh liên quan đến dự án đầu tư hoặc công tác quản lý nhà nước.

2.2.4 Một (01) báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư liên quan đến báo cáo tài chính của dự án đầu tư ở nước ngoài;

  • Cơ quan tiếp nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư.
  • Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Đối với các báo cáo theo quy định của pháp luật đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện nộp đúng thời hạn cho các báo cáo bằng văn bản và cập nhật thông tin báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Đồng thời, nhà đầu tư cần lưu ý rằng thông tin trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nên được cập nhật thống nhất với báo cáo nộp bằng văn bản. Vì khác với quy định của Luật đầu tư 2014 trước đây, nếu có sự khác biệt về thông tin báo cáo, thông tin trên Hệ thống thông tin quốc gia sẽ được ưu tiên xem xét thay vì báo cáo bằng văn bản theo quy định cũ trước đây.

2.3 Báo cáo trong lĩnh vực ngoại hối

Trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư khi thực hiện dự án sẽ cần thực hiện lưu chuyển dòng ngoại tệ từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Vì vậy, định kỳ hàng quý, Ngân hàng nhà nước sẽ yêu cầu nhà đầu tư nộp báo cáo ngoại hối liên quan đến dự án đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể, mỗi năm, nhà đầu tư sẽ cần phải thực hiện các báo cáo tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài như sau:

 • Số lượng báo cáo cần thực hiện: Bốn (04) báo cáo/ năm;
 • Thời gian thực hiện: chậm nhất vào ngày 05 của tháng đầu tiên của Quý tiếp theo ngay sau quý cần thực hiện báo cáo.

Ví dụ: Trong Quý I năm 2021, nhà đầu tư cần nộp báo cáo này trước ngày 05/04/2021.

 • Cơ quan tiếp nhận: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh.

Trên thực tế, MPI và SBV vẫn luôn kiểm tra và nhắc nhở nhà đầu tư tuân thủ các quy định về báo cáo và thời gian thực hiện. Trong đó, đối với những hành vi vi phạm lần đầu về thời hạn nộp báo cáo, MPI và SPB có thể áp dụng các hình thức như gửi email nhắc nhở. Đối với các trường hợp vi phạm lần đầu về việc không nộp báo cáo theo quy định, MPI và SBV có thể phát hành các văn bản nhắc nhở đến nhà đầu tư.

Trong trường hợp nhà đầu tư vẫn tiếp tục vi phạm, các biện pháp hành chính sẽ được áp dụng tương ứng với mức độ vi phạm và hành vi vi phạm của nhà đầu tư. Ngoài ra, các biện pháp như công khai các vi phạm trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, Cổng thông tin điện tử của MPI và các phương tiện thông tin đại chúng khác cũng sẽ được xem xét áp dụng tương ứng.

Như vậy, có thể thấy, việc thực hiện báo cáo dự án đầu tư là nghĩa vụ rất quan trọng của nhà đầu tư khi thực hiện dự án và luôn được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo sát và gắt gao kiểm tra nhằm đánh giá tính hiệu quả của dự án và việc luận chuyển ngoại tệ từ Việt Nam ra nước ngoài. Vì vậy, các nhà đầu tư cần lưu ý phải tuân thủ đúng theo quy định và thời hạn thực hiện để tránh phát sinh các vấn đề xử phạt hành chính.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.