LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

11589611 - non disclosure agreement with lock and pen

Khi hợp đồng lao động chấm dứt, ràng buộc về trách nhiệm giữa người sử dụng lao động và người lao động cũng kết thúc. Người lao động chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp khác đặt ra vấn đề về bảo mật thông tin đối với người sử dụng lao động.

Khi giao kết hợp đồng lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động được điều chỉnh bởi hợp đồng lao động và các phụ lục hợp đồng, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và Bộ luật Lao Động. Theo đó, trước khi ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp thông tin về quy định bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và những vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động. Trường hợp người lao động tiết lộ thông tin mật nêu trên thì doanh nghiệp chỉ có thể áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là sa thải.

Tuy nhiên, để ràng buộc trách nhiệm của người lao động sau khi họ kết thúc làm việc với doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể ký kết Bản thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA – Non-Disclosure Agreement). Thỏa thuận bảo mật thông tin là một thỏa thuận hợp pháp được xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật và thỏa mãn các điều kiện có hiệu lực của một giao dịch dân sự. Lúc này, thỏa thuận bảo mật thông tin được xem như là một thỏa thuận dân sự có hiệu lực ràng buộc hai bên theo Bộ luật Dân sự.

Nội dung thỏa thuận này tùy thuộc vào đặc thù từng doanh nghiệp mà có thể có những điều khoản khác nhau. Nhìn chung cam kết bảo mật thông tin bao gồm những điều khoản như: thông tin được xem là bảo mật, chủ sở hữu thông tin bảo mật, thông tin loại trừ, thẩm quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm đối với người lao động khi sử dụng thông tin mật trong quá trình làm việc và sau khi thôi việc, các nghĩa vụ tiếp diễn trong việc bảo vệ thông tin mật, thông báo cho bên thứ ba biết về việc tồn tại cam kết, chế tài, hiệu lực và thời hạn của cam kết,…

Ngoài ra, người sử dụng có thể đưa các điều khoản về bảo mật thông tin, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ vào nội quy lao động, quy chế quản lý nội bộ của công ty, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) nhằm tạo cơ sở dẫn chiếu trong hợp đồng lao động hoặc lập cam kết bảo mật thông tin thành một phụ lục kèm theo hợp đồng lao động. Hành động này là hành vi hợp pháp nhằm bảo vệ thông tin bí mật của doanh nghiệp, không thuộc các trường hợp các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Bộ luật Lao động.

Khi người lao động cũ tiến hành làm việc tại một doanh nghiệp mới, doanh nghiệp có thể gửi thông báo về việc tồn tại thỏa thuận bảo mật thông tin đến bên thứ ba, đồng thời tiến hành theo dõi người lao động cũ nhằm phòng tránh những rủi ro về pháp lý có thể phát sinh gây bất lợi cho doanh nghiệp.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn