LĨNH VỰC THUẾ

Chi Phí Quảng Cáo, Khuyến Mại Khi Xác Định Thu Nhập Chịu Thuế Của Doanh Nghiệp

Chi phí quảng cáo, khuyến mại khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp

Quảng cáo, tiếp thị, các hoạt động khuyến mại, chi hoa hồng môi giới, thuê tiếp tân – khánh tiết, biếu quà, tặng báo của các cơ quan báo chí… là những hoạt động cần thiết trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không phải tất cả các chi phí quảng cáo đều được giảm trừ khi kê khai nộp thuế thu nhập nhập doanh nghiệp.

Chính vì vậy, đa phần các doanh nghiệp đều không tiếc tay chi một khoản tương đối lớn cho các hoạt động này. Và vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm là các chi phí này có được hưởng giảm trừ gì khi kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam năm 2008 và Thông tư số 123 năm 2012 của Bộ Tài Chính cũng xác định rõ các khoản chi nêu trên nếu liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp thì sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Những khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngoài việc có hóa đơn chứng từ hợp pháp còn phải có đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của Luật Thương mại hiện hành về hoạt động xúc tiến thương mại như: thông báo tổ chức khuyến mại gửi UBND tỉnh, sở công thương; thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu của sở công thương,…

Tuy nhiên, không phải 100% chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại,… liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều được trừ. Chi phí được khấu trừ liên quan đến hoạt động này chỉ chiếm ở giới hạn ở 10% tổng số chi được trừ của doanh nghiệp (tổng số chi được trừ khác tổng số chi và giới hạn này là 15% tổng chi được trừ trong 3 năm đầu đối với doanh nghiệp mới thành lập (tổng chi được trừ là tổng các khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn chứng từ đầy đủ như quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008)).

Quảng cáo, tiếp thị và một số hoạt động khác như khuyến mại, chi hoa hồng cho hoạt động môi giới, thuê tiếp tân – khánh tiết cho các hội nghị, hoạt động báo biếu – báo tặng của các cơ quan báo chí… là những hoạt động rất cần thiết trong quá trình sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp.

Cần lưu ý mức giới hạn chi phí được trừ không vượt quá 15% tổng chi được trừ trong 3 năm đầu không áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập mới do hợp nhất, chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu. Tức là đối với các hoạt động nêu trên, nếu phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ (hoặc 15% tổng chi được trừ trong 3 năm đầu đối với doanh nghiệp mới thành lập) của doanh nghiệp thì phần vượt đó không được tính vào phần chi phí được trừ trong thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, nghĩa là không làm giảm phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp

Ví dụ: Trong kỳ tính thuế năm 2012, tổng số chi được trừ của doanh nghiệp A (chưa kể các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại,…) được xác định là 200 triệu đồng. Tổng số chi cho hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị của doanh nghiệp A là 150 triệu đồng. Khi xác định thu nhập tính thuế, chi phí được trừ tối đa dành cho các hoạt động trên là 10% x 200 triệu = 20 triệu đồng. Cũng ví dụ trên nhưng nếu doanh nghiệp A là doanh nghiệp mới thành lập thì chi phí được trừ tối đa dành cho các hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị sẽ là 15% x 200 triệu = 30 triệu đồng.

Một số các khoản chi phát sinh từ hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới không bị khống chế bởi quy định nêu trên. Tức là, chi phí phát sinh từ các hoạt động này đều sẽ được trừ ra khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp:

  • Chi hoa hồng môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng hóa, dịch vụ đúng giá;
  • Chi hoa hồng cho nhà phân phối của các công ty bán hàng đa cấp. Đối với tổ chức nhận được hoa hồng thì phải kê khai tính vào thu nhập chịu thuế; đối với cá nhân nhận được hoa hồng thì phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả thu nhập;
  • Các khoản chi phát sinh trong nước hoặc ngoài nước như: chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu;
  • Chi báo biếu, báo tặng cho các đối tượng là người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ ở hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Công Ty Luật PLF
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn