LĨNH VỰC THUẾ

Chi Phí Tài Trợ Và Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Chi phí tài trợ và thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có những khoản tài trợ được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng đó là những khoản nào, cần có những chứng từ giấy tờ gì; doanh nghiệp cần lưu ý để tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp nên lưu ý chỉ có các khoản chi tài trợ sau đây mới được xem xét trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

Chi tài trợ cho giáo dục:

Tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân mà không phải với mục đích góp vốn, mua cổ phần trong các trường học.

Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học.

Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục.

Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học.

Tài trợ thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục.

Chi tài trợ cho y tế:

Tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó.

Tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh.

Chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh.

Chi tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai.

Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo: chi bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà tình thương cho người nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định.

Việc xác định đối tượng tài trợ theo đúng quy định của pháp luật mới chỉ là điều kiện cần, để chi phí trên thật sự được trừ khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải có thêm một điều kiện đủ, đó là hồ sơ chứng minh tồn tại khoản tài trợ, bao gồm:

  • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, và chữ ký của đại diện bên nhận tài trợ;
  • Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Trong trường hợp các doanh nghiệp có thực hiện việc tài trợ nhưng không thỏa mãn một hoặc cả hai điều kiện trên thì tất cả những chi phí phát sinh từ nhóm này sẽ không được tính trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Ví dụ: doanh nghiệp A tài trợ học bổng cho các sinh viên đang theo học tại một trường đại học do chính doanh nghiệp A thành lập. Chi phí này cũng được gọi là chi tài trợ, nhưng sẽ không thuộc các khoản chi tài trợ được trừ theo quy định của pháp luật.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn