LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Chọn Luật Áp Dụng Cho Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế

paper-3261159_1280

So với hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phức tạp hơn và có thể được điều chỉnh bởi nhiều hệ thống pháp luật khác nhau.

Một quan hệ mua bán hàng hóa đáp ứng một trong các điều kiện sau thì được coi là mua bán hàng hóa quốc tế: (i) ít nhất một trong các bên là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, (ii) căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ mua bán theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài (iii) tài sản liên quan đến quan hệ mua bán ở nước ngoài.Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu.

Xuất phát từ nguyên tắc tự do thỏa thuận trong quan hệ hợp đồng, pháp luật các nước đều thừa nhận luật áp dụng cho nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trước tiên là luật do các bên tham gia quan hệ hợp đồng thỏa thuận lựa chọn và sự lựa chọn này phải đáp ứng những điều kiện do chính hệ thống pháp luật đó đặt ra.

Pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật thế giới cho phép các bên được phép thỏa thuận chọn luật điều chỉnh đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, nhưng vẫn có những hạn chế nhất định.

Luật các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được áp dụng nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

(1) Việc chọn luật không trái với quy định của Việt Nam;
(2) Luật  được chọn không trái với pháp luật Việt Nam, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà các bên là thành viên;
(3) Việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng không được trái với pháp luật Việt Nam, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam; và
(4) Việc chọn luật không nhằm lẩn tránh pháp luật.

Các bên sẽ không được thỏa thuận chọn luật trong những trường hợp sau:

(1) Hợp đồng được giao kết và thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam, hợp đồng liên quan đến bất động sản ở Việt Nam thì phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam.
(2) Hình thức của hợp đồng phải tuân theo pháp luật nước nơi ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, nếu hình thức của hợp đồng không trái với quy định của pháp luật Việt Nam thì vẫn được công nhận ở Việt Nam.

(3) Trường hợp giao kết hợp đồng vắng mặt thì việc xác định nơi giao kết hợp đồng phải tuân theo pháp luật nước mà bên đề nghị giao kết hợp đồng cư trú hoặc có trụ sở chính.

Hiện nay, trong quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế, các bên thường áp dụng Công ước Viên 1980, tập quán thương mại quốc tế Incoterm 2010, UCP600. Tuy nhiên, khi chọn luật áp dụng, các bên cần nghiên cứu kỹ về luật đã chọn, vì nếu thỏa thuận trái với luật áp dụng thì hợp đồng sẽ bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn