LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Chuyển Lợi Nhuận Ra Nước Ngoài Đối Với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

army-of-dollars-2-1237012

Cách thức chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam.

Để tạo môi trường đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài, pháp luật Việt Nam bảo đảm cho các nhà đầu tư nước ngoài được quyền được chuyển lợi nhuận hợp pháp ra nước ngoài sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính.

Khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, nhà đầu tư không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quy định này nhằm tránh việc đánh thuế hai lần, vì lợi nhuận mà nhà đầu tư được chuyển là lợi nhuận sau thuế tức là nhà đầu tư đã phải nộp thuế thu nhập trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Trách nhiệm nộp thuế trong trường hợp này không thuộc về nhà đầu tư mà thuộc về doanh nghiệp nơi nhà đầu tư tham gia đầu tư vốn.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài hàng năm hoặc khi kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Số lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài là lợi nhuận ròng thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp. Lợi nhuận được xác định dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nơi có vốn đầu tư.

Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam là tổng số lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài thu được trong quá trình đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, trừ đi (-) các khoản lợi nhuận đã được sử dụng để tái đầu tư, các khoản lợi nhuận đã chuyển ra nước ngoài trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và các khoản đã sử dụng cho các chi tiêu khác của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cần chú ý rằng nhà đầu tư nước ngoài chỉ được chuyển phần lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư chỉ khi doanh nghiệp nơi có vốn đầu tư đã khấu trừ hết số lỗ luỹ kế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Giả sử trong năm tài chính doanh nghiệp có thu nhập trước thuế, nếu phần thu nhập nhỏ hơn số lỗ được chuyển từ năm trước thì nhà đầu tư không được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn