LĨNH VỰC đầu tư
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Và Những Vấn Đề Pháp Lý Mới Có Liên Quan Theo Luật Doanh Nghiệp 2020
Limited Liability Company And Related Legal Issues In Accordance With The Law On Enterprises 2020

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình công ty phổ biến hiện nay, được chia thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc Hội ban hành Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật doanh nghiệp 2020”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (“Luật doanh nghiệp 2014”). Luật doanh nghiệp 2020 đã quy định mới một số điều khoản liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn. Bài viết này sẽ chỉ ra những thay đổi nổi bật trong quy định liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn.”

Phát hành cổ phần

Theo quy định trước đây, công ty trách nhiệm hữu hạn đều không được phát hành cổ phần. Nhưng theo Luật doanh nghiệp 2020, để phục vụ cho việc chuyển đổi loại hình công ty sang công ty cổ phần thì đã có thêm quy định rằng cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đều được phát hành cổ phần trong trường hợp để chuyển đổi sang công ty cổ phần. Bên cạnh đó còn có quy định mới hoàn toàn về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được phát hành trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm công bố thông tin

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Luật doanh nghiệp 2020 quy định các công ty này phải tiến hành việc công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu, Cổng thông tin doanh nghiệp. Các thông tin cần công bố bao gồm: (i) thông tin công bố định kỳ (Thông tin cơ bản về doanh nghiệp, Điều lệ công ty; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng của doanh nghiệp; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hằng năm của doanh nghiệp; Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập, bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có)) và (ii) thông tin công bố bất thường.

Về cơ cấu tổ chức

Luật doanh nghiệp 2020 bắt buộc phải ghi rõ chức danh của người đại diện theo pháp luật trong Điều lệ công ty. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu là tổ chức, phải ghi nhận rõ người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc tùy theo từng loại hình công ty. Nếu Điều lệ không ghi nhận chức danh của người đại diện theo pháp luật thì sẽ ghi nhận như sau: (i) Đối với mô hình Hội đồng thành viên: Chủ tịch Hội đồng thành viên; (ii) Đối với mô hình Chủ tịch công ty: Chủ tịch công ty. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, phải ghi nhận rõ người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc. Nếu Điều lệ không ghi nhận chức danh của người đại diện theo pháp luật thì sẽ ghi nhận là Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Ngoài ra, về Ban kiểm soát

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có từ 11 thành viên trở lên, trước đây Luật doanh nghiệp 2014 quy định phải thành lập Ban kiểm soát. Tuy nhiên, theo quy định mới nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát trừ trường hợp mà phụ thuộc vào quyết định của công ty. Chỉ bắt buộc thành lập Ban kiểm soát đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp Nhà nước, công ty con của doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và công ty con của doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức, không bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát trừ trường hợp do doanh nghiệp quyết định và trường hợp công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Việc lược bỏ bớt này làm giảm gánh nặng về tài chính và nhân sự cho công ty cũng như mềm dẻo phù hợp với điều kiện, quy mô của công ty.

Đối với vấn đề xử lý phần vốn góp trong trường hợp đặc biệt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Luật doanh nghiệp 2020 quy định thêm hai trường hợp mới để xử lý, cụ thể:

  • Trường hợp thành viên công ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.
  • Trường hợp thành viên công ty là cá nhân bị Tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất định hoặc thành viên công ty là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của công ty thì thành viên đó không được hành nghề, làm công việc đã bị cấm tại công ty đó hoặc công ty tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình công ty được lựa chọn khi bắt đầu thành lập công ty vì thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ chỉ cần phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ của doanh nghiệp đúng với số vốn mà thành viên góp vào công ty. Sự tách bạch về số vốn và tài sản này giúp doanh nghiệp hạn chế được nhiều rủi ro. Ngoài ra, loại hình công ty này còn dễ dàng trong việc quán lý, kiểm soát và không bị giới hạn ngành nghề kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chú ý những quy định pháp luật liên quan đến loại hình công ty của mình để hoạt động và vận hành đúng pháp luật và không bị vướng mắc nhiều trong quá trình kinh doanh.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn