LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Theo Thỏa Ước Madrid

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Thỏa ước Madrid

“Để được đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid, nhãn hiệu nhất thiết phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trước khi làm thủ tục đăng ký theo văn kiện Thỏa ước Madrid. Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu bắt buộc phải được làm bằng tiếng Pháp và phải kèm theo mẫu nhãn hiệu. Trong đơn cần chỉ rõ các nước thành viên Thoả ước Madrid mà doanh nghiệp nộp đơn muốn nhãn hiệu của mình được bảo hộ.”

Để nhãn hiệu hàng hóa của mình được bảo hộ ở nhiều nước trên thế giới mà không phải nộp từng đơn riêng lẻ ở mỗi quốc gia, doanh nghiệp có thể tiến hành đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Thỏa ước Madrid.

Thỏa ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế được ký tại Madrid năm 1891. Việt Nam tham gia Thỏa ước từ ngày 08/03/1949. Viêt Nam tham gia cả hai văn kiện Thỏa ước và Nghị định thư Madrid. Mọi cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác của Việt Nam có thể đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế theo cả hai văn kiện Thỏa ước và Nghị định thư Madrid.

Theo Thỏa nước này, công dân của nước thành viên Thỏa ước có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình tại nhiều nước thành viên bằng cách nộp một đơn duy nhất cho Văn phòng Quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Tuy nhiên, doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện là đã được cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại. Văn phòng Quốc tế sẽ công bố đơn đăng ký nhãn hiệu và chỉ rõ những nước thành viên mà chủ đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu (còn gọi là nước được chỉ định). Nước được chỉ định phải xem xét để đưa ra quyết định chấp nhận hay từ chối cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn 1 năm. Nếu sau 1 năm mà nước được chỉ định không có ý kiến thì mặc nhiên xem như nước đó đồng ý bảo hộ nhãn hiệu.

Thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký theo Thoả ước Madrid được tiến hành độc lập tại mỗi nước thành viên. Việc từ chối bảo hộ của một nước thành viên không làm ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hộ ở các nước còn lại. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu được đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia thành viên. Thông thường, trong vòng 12 tháng kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn không bị nước được chỉ định từ chối bảo hộ trong thời han qui định trên).

Hồ sơ cần nộp bao gồm:

  1. Giấy ủy quyền (theo mẫu): 01 bản;
  2. Mười tám (18) mẫu nhãn hiệu, kích thước mẫu nhãn hiệu phải nằm trong khoảng 80x80mm;
  3. Tên các nước chỉ định bảo hộ: 01 bản;
  4. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (nếu nộp đơn theo Thỏa ước Madrid): 01 bản;
  5. Bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của cơ quan nhận đơn (nếu nộp đơn theo Nghị định thư Madrid): 01 bản;
  6. Danh mục hàng hóa/dịch vụ xin đăng ký: 01 bản.

Doanh nghiệp cần lưu ý rằng tên và địa chỉ của chủ đơn phải thống nhất trong tất cả các tài liệu đơn.

Nếu hàng hoá, dịch vụ yêu cầu bảo hộ tại các quốc gia chỉ định là khác nhau thì liệt kê danh mục riêng cho từng quốc gia tương ứng và không vượt quá phạm vi bảo hộ của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đã được cấp tại Việt Nam.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn