LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Điều chỉnh dự án đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Điều chỉnh dự án đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Điều chỉnh dự án đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay, với mong muốn thăm dò thị trường Việt Nam, một số nhà đầu tư tại giai đoạn ban đầu thường lựa chọn thực hiện đầu tư với các ngành nghề, vốn ở mức cơ bản nhất, và sau một thời gian hoạt động nhà đầu tư sẽ lựa chọn việc bổ sung ngành nghề, vốn và các nội dung khác khi nhận thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng. Pháp luật Việt Nam quy định đây là quyền của nhà đầu tư, vậy nhà đầu tư sẽ thực hiện những công việc gì để có thể điều chỉnh được nội dung đã đăng ký hoạt động trước đó cũng như trường hợp nào nhà đầu tư phải điều chỉnh dự án đầu tư, nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, bài viết dưới đây sẽ giúp nhà đầu tư trả lời được những câu hỏi này.

1. Các trường hợp phát sinh thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Để thuận tiện cho việc quản lý tiến độ hoạt động cũng như sự hiệu quả của hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư tại Việt Nam, pháp luật yêu cầu các nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư khi mà dự án của nhà đầu tư có những thay đổi nhất định, điều này được áp dụng bắt buộc cho cả các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương và dự án không thuộc diện chấp thuận.

Theo đó, pháp luật đầu tư quy định nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư khi phát sinh các thay đổi như sau: điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ví dụ như việc thay đổi chủ dự án đầu tư dẫn đến thay đổi tên nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư.

Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

– Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

– Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

– Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Như trường hợp nhà đầu tư muốn rút ngắn hoặc kéo dài dự án đầu tư so với thời hạn đã được phê duyệt và cấp giấy chứng nhận trước đó. Lưu ý nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu trừ khi thuộc vào các trường hợp được quy định riêng như: tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư, thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư,…

– Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

2. Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Cơ quan nhà nước trước đó chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư thì có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đó. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, …

Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

3. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đối với các công ty có dự án đầu tư thì việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải xác định rõ ràng nguyên nhân thay đổi. Trường hợp Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thay đổi các nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không thay đổi các nội dung đăng ký đầu tư thì chỉ cần làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các nội dung cần đăng ký thay đổi và cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, thông tin người đại diện theo pháp luật, thông tin liên quan đến ngành nghề kinh doanh.

Về thời hạn đăng ký thay đổi, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Đặc biệt, trường hợp công ty cổ phần phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính khi có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải bao gồm các nội dung sau đây:

– Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

– Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;

– Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp là thủ tục đơn giản chỉ mất ba ngày để cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ. Tuy nhiên các doanh nghiệp phải tuân thủ đúng thời hạn thông báo thay đổi trong 10 ngày để tránh bị phạt, trong một số trường hợp việc chậm trễ của doanh nghiệp sẽ kéo theo sự tham gia của Thanh tra, điều này sẽ làm gián đoạn kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp bởi thực tế thời gian xử lý của Thanh tra thường kéo dài tùy thuộc vào tính chất vụ việc, và khi vụ việc đang bị thanh tra thì một số thủ tục của doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ bị tạm ngừng.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.