LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Điều kiện nào để Tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Điều kiện nào để Tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Điều kiện nào để Tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2022/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (“Nghị định 58/2022”) thay thế cho Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2012 (“Nghị định 12/2012”), Nghị định 58/2022 có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

Theo quy định tại nghị định mới, điều kiện, thủ tục cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài có một số điểm chính như sau.

1. Hiểu thế nào về Tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Nghị định 58/2022 đang định nghĩa tổ chức phi chính phủ nước ngoài là tổ chức phi lợi nhuận, quỹ xã hội, quỹ tư nhân được thành lập theo pháp luật nước ngoài; có nguồn vốn hợp pháp từ nước ngoài; hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam không vì mục đích lợi nhuận và các mục đích khác; không quyên góp tài chính, vận động tài trợ, gây quỹ từ các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

2. Điều kiện để tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập nhằm thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam. Theo đó, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp Giấy đăng ký hoạt động nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có tư cách pháp nhân hợp lệ theo quy định pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thành lập.
 • Có điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động rõ ràng, phù hợp với lợi ích và nhu cầu của Việt Nam.
 • Có đề xuất cụ thể về dự kiến chương trình, dự án, phi dự án để hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam trong 03 năm.
 • Có đề xuất Người đại diện tại Việt Nam.

3. Hồ sơ, trình t, th tc cp Giy đăng ký hot động

3.1 Hồ sơ cấp Giấy đăng ký hoạt động:

Nghị định 58/2022 nêu rõ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động đến Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hồ sơ gồm các văn bản sau:

 • 01 đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động.
 • 01 bản sao Điều lệ và 01 bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
 • 01 bản thống kê chi tiết các chương trình, dự án, phi dự án dự kiến sẽ triển khai tại Việt Nam trong 03 năm.
 • 01 hồ sơ đề nghị chấp thuận Người đại diện gồm các văn bản sau:
  • 01 Quyết định bổ nhiệm;
  • 01 bản tiểu sử;
  • 01 bản lý lịch tư pháp;
  • 01 bản sao hộ chiếu còn hiệu lực nếu người được đề nghị chấp thuận làm Người đại diện là người nước ngoài, hoặc

01 bản sao hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn hiệu lực nếu người được bổ nhiệm là người Việt Nam.

Lưu ý: Các văn bản bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại.

3.2 Trình tự cấp Giấy đăng ký hoạt động:

 • Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày làm việc.
 • Lấy ý kiến các bộ – ngành, cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực mà tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động liên quan: 02 ngày làm việc.
 • Các cơ quan được lấy ý kiến nêu trên thực hiện trả lời: 10 ngày làm việc.
 • Chuyển hồ sơ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài và ý kiến của các cơ quan liên quan cho Bộ Ngoại giao để thẩm định: 02 ngày làm việc.
 • Bộ Ngoại giao thẩm định hồ sơ, quyết định cấp hoặc không cấp Giấy đăng ký hoạt động và thông báo kết quả tới Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: 10 ngày làm việc.
 • Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuyển Giấy đăng ký hoạt động tới tổ chức phi chính phủ nước ngoài bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Lưu ý về thẩm định hồ sơ:

Việc thẩm định được thực hiện bằng hình thức tổng hợp ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị thẩm định về các nội dung sau:

 • Tính hợp pháp và đầy đủ của hồ sơ;
 • Tính phù hợp của mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Việt Nam và mục tiêu phát triển cụ thể của bộ, ngành, địa phương;
 • Tư cách pháp nhân và quá trình hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài;
 • Nhân thân, lý lịch của Người đại diện;
 • Hiệu quả, tác động về kinh tế – xã hội, an ninh, trật tự xã hội của các hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

4. Một số điểm mới nổi bật của Nghị định 58/2022 so với Nghị định 12/2012

 • Rút ngắn thời hạn xử lý thủ tục cấp, gia hạn Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Nghị định 58/2022 đơn giản hoá và rút ngắn thời hạn xử lý thủ tục cấp, gia hạn Giấy đăng ký xuống còn 30 ngày làm việc, thời hạn xử lý thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại xuống còn 25 ngày làm việc, giảm đáng kể so với quy định tại Nghị định 12/2012 lần lượt là 45 và 30 ngày làm việc.

 • Bổ sung quy định yêu cầu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mở và sử dụng tài khoản tại ngân hàng thương mại

Nghị định 58/2022 bổ sung quy định yêu cầu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mở và sử dụng tài khoản tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam; mọi hoạt động chuyển, nhận tiền và giải ngân cho các chương trình, dự án, phi dự án phải được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng, tạo công cụ quản lý về tài chính và bảo đảm công khai, minh bạch.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.