LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Điều Kiện Và Nguyên Tắc Áp Dụng Ưu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

support-2355701_1920

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung quy mô hoạt động kinh doanh (đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô…) thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngành nghề bổ sung, quy mô hoạt động bổ sung không thuộc diện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Thông tư 123/2012/TT-BTC (TT 123) hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2012 có nhiều điểm mới trong điều kiện và nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong trường hợp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động hưởng ưu đãi thuế và hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập được hưởng ưu đãi thuế được xác định dựa trên tổng thu nhập tính thuế (không bao gồm thu nhập khác) với tỉ lệ doanh thu hoặc chi phí được trừ. Trước khi thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế được xác định dựa trên tổng thu nhập chịu thuế (không bao gồm thu nhập khác) với tỷ lệ doanh thu.

Ngoài ra, TT 123 bổ sung và chỉ rõ thêm các loại hình doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Điểm b Mục 2 Điều 18. Cụ thể như sau:

“b.1) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưng  tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh … vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).

b.3) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước đây.

b.4) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật là người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.”

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung nội dung các quy định trong các văn bản hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp trước đây thì Bộ tài chính cũng có những quy định hướng dẫn các nội dung mới hoàn toàn trong điều kiện và nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở TT 123, mà trong các văn bản trước đây chưa có quy định cụ thể.

Các khoản lỗ còn trong thời hạn chuyển lỗ, nếu doanh nghiệp không tách riêng được lỗ của từng hoạt động thì doanh nghiệp chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước, sau đó vẫn còn lỗ thì chuyển vào thu nhập của hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); thu nhập từ chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật). Sau khi chuyển lỗ theo nguyên tắc nêu trên nếu doanh nghiệp còn phát sinh lỗ và lãi của các hoạt động kinh doanh khác nhau (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); thu nhập từ chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) thì doanh nghiệp được bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ  áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

Đối với thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, loại thu nhập này không được hưởng ưu đãi về thuế.

Thu nhập chịu thuế tăng lên khi thanh tra, kiểm tra vẫn trong giai đoạn được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì vẫn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả miễn thuế, giảm thuế và thuế suất ưu đãi (nếu có).

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn