Sau khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thực hiện một số công việc sau để đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động, đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Các công việc này bao gồm việc kiểm tra lại thông tin đăng ký doanh nghiệp, lập sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông, mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng và một số hoạt động bắt buộc khác.

Nhấn vào [đây] để tìm hiểu thêm.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share: