LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Người đại diện pháp luật trong doanh nghiệp

Người Đại Diện Pháp Luật Trong Doanh Nghiệp
Người Đại Diện Pháp Luật Trong Doanh Nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là vị trí quan trọng trong quá trình thành lập và vận hành doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp và cá nhân cần nắm rõ quyền và nghĩa vụ của vị trí này. Bài viết của chúng tôi sẽ khái quát vai trò của người đại diện trong doanh nghiệp và một số vấn đề cần lưu ý.

Vai trò của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (“ĐDPL”) là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của người đại diện doanh nghiệp

ĐDPL có trách nhiệm như sau:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp.
 • Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án.
 • Đại diện cho công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm theo quy định.
 • Chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan khi doanh nghiệp có nhiều người đại diện pháp luật mà không phân chia rõ quyền và nghĩa vụ của từng người.

Các trường hợp không được làm người đại diện theo pháp luật

Cá nhân sau đây không được đảm nhiệm vị trí ĐDPL của doanh nghiệp:

 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định.
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
 • Các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các vấn đề cần lưu ý đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Số lượng: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có nhiều hơn một ĐDPL. Trường hợp điều lệ công ty không quy định rõ việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng ĐDPL thì mỗi ĐDPL đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba.

Yêu cầu cư trú tại Việt Nam: Phải bảo đảm luôn có ít nhất một ĐDPL cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một ĐDPL thì khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, ĐDPL phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Giấy phép lao động: ĐDPL là người nước ngoài cần phải xin cấp giấy phép lao động theo quy định và tuân thủ các vấn đề nhập cảnh khi làm việc tại Việt Nam.

Trong một số trường hợp ĐDPL nắm giữ các vị trí khác trong doanh nghiệp như: (i) chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc (ii) chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần hoặc (iii) giám đốc, tổng giám đốc thì ĐDPL có thêm quyền và nghĩa vụ của các chức danh này.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.