lĩnh vực đầu tư

PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

PRIVATE SHARE PLACEMENT UNDER LAW ON ENTERPRISES 2020

“Luật doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, đã đưa đến nhiều sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh và quản lý nội bộ của doanh nghiệp. Liền sau đó, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp cũng được ban hành để hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp.“

So với Luật doanh nghiệp 2014, Luật doanh nghiệp 2020 đã đưa ra nhiều điểm thay đổi, đưa nhiều vấn đề về phạm vi nội bộ doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tự xử lý. Trong đó, phải kể đến chế định về quy trình phát hành cổ phần riêng lẻ trong công ty cổ phần, vốn trước đây yêu cầu việc thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh mỗi khi công ty cổ phần có nhu cầu chào bán cổ phần nhằm tìm kiếm những cổ đông mới cho công ty.

Bài viết này viết sẽ tập trung phân tích vào các điểm có sự khác biệt của Luật doanh nghiệp 2020 so với Luật doanh nghiệp 2014.

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014:

Để có thể nhận thấy rõ sự khác biệt, bài viết sẽ tóm tắt ngắn gọn về quy trình phát hành cổ phần riêng lẻ theo Luật doanh nghiệp 2014:

Bước 1: Họp Đại hội đồng cổ đông và quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo tại Bước 2 mà công ty không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh, công ty có quyền thực hiện bán cổ phần cho các cá nhân, tổ chức đăng ký mua cổ phần.

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày sau khi hoàn thành đợt bán cổ phần, công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần sẽ cần phải thực hiện trước thủ tục thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó mới có thể thực hiện việc bán cổ phần cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua cổ phần. Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành đợt bán cổ phần, công ty sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020:

Điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ:

Khác với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, Luật doanh nghiệp 2020 đã đưa ra thêm các điều kiện đối với công ty cổ phần khi chào bán cổ phần riêng lẻ, cụ thể:

  • Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;
  • Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Có thể thấy, Luật doanh nghiệp 2020 đã đưa ra những điều kiện về phương thức truyền thông khi chào bán, cũng như giới hạn về số lượng và đối tượng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ. Các quy định trên phần nào đã làm rõ phạm vi chào bán của một công ty cổ phần không phải công ty đại chúng, đòi hỏi công ty phải xác định trước được đối tượng chào bán cổ phần cụ thể.

Quy trình phát hành cổ phần riêng lẻ

Luật doanh nghiệp 2020 quy định công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định sau đây:

Bước 1: Công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.

Bước 2: Cổ đông của công ty thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần (trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty) theo quy định về Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (Điều 124.2 Luật doanh nghiệp 2020). Theo đó, chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần, công ty phải thông báo bằng văn bản đến cổ đông theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông.

Lưu ý:

  • Thông báo phải kèm theo mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.
  • Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Bước 3: Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày sau khi hoàn thành đợt bán cổ phần, công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, quy trình chào bán cổ phần riêng lẻ so với Luật doanh nghiệp 2014 đã được lược giản đi ở phần thủ tục hành chính tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể là thủ tục thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ (Bước 2 và Bước 3 theo quy trình của Luật doanh nghiệp 2014). Theo quy định hiện hành, công ty cổ phần chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh khi đã hoàn thành đợt bán cổ phần.

Về quy trình nội bộ trong công ty cổ phần khi chào bán cổ phần riêng lẻ cũng có nhiều sự khác biệt. Thay vì chỉ cần Đại hội đồng cổ đông ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ như trước đây, Luật doanh nghiệp 2020 đã đưa thêm quyền ưu tiên cho các cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần được mua cổ phần sắp chào bán trước khi chào bán ra bên ngoài phạm vi công ty. Số cổ phần riêng lẻ thực sự được chào bán ra bên ngoài là số cổ phần đã không được các cổ đông hiện hữu của công ty đăng ký mua với giá bán không thuận lợi hơn giá chào bán cho các cổ đông.

Như đã đề cập ở trên, Luật doanh nghiệp 2020 đã giảm thiểu về phần thủ tục hành chính khi công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ. Bên cạnh đó, quy định thêm về quyền ưu tiên mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu trước khi chào bán ra bên ngoài cũng là một cách tăng thêm tính ổn định của công ty cổ phần không phải công ty đại chúng khi mà các cổ đông hiện hữu có cơ hội tăng thêm sức ảnh hưởng trong công ty cũng như hạn chế thêm quá nhiều thành viên tham gia góp vốn trong công ty, dẫn đến khó thống nhất ý kiến, gây khó khăn trong việc điều hành, đặc biệt là trong giai đoạn mới thành lập công ty.

Tuy nhiên, với việc Luật doanh nghiệp 2020 đặt ra một quy trình nội bộ khi chào bán cổ phần riêng lẻ, nhà đầu tư và các công ty cổ phần cần phải lưu ý và tuân thủ theo quy trình được quy định nhằm tránh các rủi ro về pháp lý, cũng như mâu thuẫn trong nội bộ doanh nghiệp, đặc biệt là với các cổ đông hiện hữu.

Thời gian viết bài: Ngày 14/04/2021.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Liên Hệ PLF để được tư vấn