Quá Trình Hoạt Động

Ông Alex Hồ Thành đã từng làm việc cho các tổ chức công, các tập đoàn và các công ty luật hàng đầu tại Pháp và Việt Nam.

Ông đã lãnh đạo thành công một loạt các dự án từ giai đoạn nghiên cứu cơ hội đến triển khai trên thực tế, bao gồm cả việc giải quyết tranh chấp.

Vụ Việc Điển Hình

  • Tư vấn VietjetAir về việc mua và thuê máy bay Airbus A320/A310.

  • Đàm phán với nhà nước về việc bảo lãnh và ưu đãi thuế  dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (4,7 tỷ USD).

  • Đàm phán tái cấp vốn khoản vay của Natixis cho một tàu dầu và khí đốt (200 triệu USD).

  • Giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài quốc tế VIAC Công ty cổ phần Vĩnh Sơn Sông Hinh (150 triệu USD).

  • Đàm phán hợp đồng EPC giữa AquaOne và Veolia trong dự án nhà máy xử lý nước (80 triệu USD).

Trình Độ

Cử nhân Đại học Pantheon-Sorbonne, Paris, Pháp – Viện nghiên cứu tư pháp.

Thạc sĩ Luật Đại học Luật TP.HCM, Việt Nam.

Thạc sĩ Luật Đại học Luật Toulouse, Pháp.

Cử nhân Luật Viện Nghiên cứu Chính trị và Đại học Luật, Toulouse, Pháp.

Ngôn Ngữ

Tiếng Pháp

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Alex Ho Thanh
Alex Hồ Thành

Các Nhân Sự khác tại PLF