Quá Trình Hoạt Động

Bà Nguyên hiện đang là Admin-HR Manager tại PLF và làm việc tại văn phòng Tp. Hồ Chí Minh. Trước khi gia nhập vào PLF, Bà đã có thời gian dài làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài với công việc chính là tuyển dụng, tổ chức và quản lý nhân sự, Bà cũng trực tiếp xây dựng chính sách tiền lương, thưởng, giám sát việc tuân thủ các công việc hành chính của công ty với cơ quan nhà nước. Bà gia nhập PLF vào đầu năm 2018, tại PLF Bà phụ trách giúp khách hàng trong và ngoài nước các vấn đề liên quan đến quản lý lao động, thực hiện công việc hành chính và tiền lương.

Lĩnh Vực Chuyên Môn

Với nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp quản lý các công việc hành chính, nhân sự và tiền lương, quản lý lao động tại các công ty nước ngoài hoạt động trong nhiều lĩnh vực, hơn ai hết Bà Nguyên hiểu được mức độ quan trọng của công tác hành chính và chính sách nhân sự tác động đến sự phát triển của công ty, nhờ vậy bà đã khéo léo vận dụng  kinh nghiệm thực tế cùng sự hiểu biết về văn hóa địa phương giúp doanh nghiệp có lao động nước ngoài được quản lý tốt đồng thời cân đối hài hòa quyền lợi giữa nhà đầu tư và người lao động, tránh đi các xung đột nội bộ gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Vụ Việc Điển Hình

  • Tư vấn và hành động giúp khách hàng là công ty với 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, xây dựng hệ thống quản lý hành chính nội bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng lao động;
  • Phụ trách chính trong việc thay mặt nhà đầu tư từ Thái Lan giám sát sự tuân thủ các công việc hành chính phải thực hiện với cơ quan có thẩm quyền của công ty con tại Việt Nam;
  • Trực tiếp giám sát việc tuân thủ các công việc hành chính với cơ quan có thẩm quyền của nhiều khách hàng là các công ty nước ngoài tại Việt Nam, từ các báo cáo đầu tư đến báo cáo cho cơ quan lao động, ngân hàng nhà nước …;
  • Tư vấn và hành động giúp khách hàng là một công ty có vốn đầu tư từ Nhật Bản xây dựng quy trình tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự theo đúng tiêu chuẩn ISO nhưng vẫn đảm bảo tính phù hợp với quy định nội bộ của nhà đầu tư;
  • Đảm nhận vị trí thực hiện chính trong nhiều dự án giữa PLF với khách hàng là các công ty có vốn nước ngoài trong việc xây dựng hệ thống quản lý nội bộ của khách hàng từ quy trình, biểu mẫu, cách thức giám sát chéo giữa các bộ phận đến phương thức dự phòng quản lý rủi ro cho công ty.

Trình Độ Chuyên Môn

Trường đại học Mở TP HCM – Cử nhân quản trị kinh doanh (năm 2012)

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Bành Ánh Nguyên (Mia)
Bành Ánh Nguyên
(Mia)