LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Quy Chế Pháp Lý Áp Dụng Cho Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam

video-conference-5020951_1280

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ áp dụng Bộ luật lao động Việt Nam hoặc Luật của quốc gia khác phụ thuộc vào quốc tịch công ty họ làm việc.

Pháp luật Việt Nam quy định, người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam; do đó, người lao động nước ngoài tại Việt Nam được hiểu là người lao động trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không có quốc tịch Việt Nam. Nếu căn cứ vào quy chế pháp lý thì người nước ngoài lao động tại Việt Nam có thể được chia thành hai dạng cơ bản: người nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động Việt Nam.

Người nước ngoài làm việc cho các hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam (tức người sử dụng lao động nước ngoài) là những người đã ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp ở nước ngoài, theo luật nước ngoài. Do đó, thông thường, quyền và nghĩa vụ của những lao động nước ngoài này sẽ được xác định theo pháp luật của quốc gia mà doanh nghiệp đó mang quốc tịch nếu hai bên không thỏa thuận luật áp dụng trong hợp đồng lao động.

Những lao động nước ngoài này đến Việt Nam làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp, pháp luật Việt Nam do đó theo nguyên tắc sẽ không được áp dụng đối với những lao động này. Bên cạnh đó, trong một số lĩnh vực khác liên quan đến vấn đề lao động như bảo hiểm, công đoàn,… những lao động nước ngoài này hoàn toàn và đương nhiên có quyền tham gia bảo hiểm ở nước ngoài và là thành viên của công đoàn quốc gia mà doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài mang quốc tịch, mặc dù họ đang lao động trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngược lại, người nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động Việt Nam thì địa vị pháp lý của họ trong lĩnh vực lao động sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, trừ một vài trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. Cụ thể, các quy định của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao  động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất,… sẽ được áp dụng. Tuy vậy, các quy định liên quan đến công đoàn và bảo hiểm (trừ bảo hiểm y tế bắt buộc) thì chưa được áp dụng.

Lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam có thể được áp dụng hoặc pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam dựa trên hợp đồng lao động và cả thỏa thuận của các bên.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn