LĨNH VỰC đầu tư
Tài Khoản Vốn Đầu Tư Gián Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Đầu Tư Chứng Khoán Tại Việt Nam
Need For An Indirect Investment Capital Account For Foreigners Investing In Securities In Vietnam

Có thể nói, đầu tư chứng khoán là một kênh đầu tư mang lại giá trị sinh lời lớn cho các nhà đầu tư. Hiện nay, Việt Nam đang là một trong những điểm đầu tư hứa hẹn với các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán. Để thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện một số thủ tục, trong đó có việc mở tài khoản đầu tư gián tiếp để thực hiện việc chuyển tiền đầu tư và lợi nhuận về nước. Bài viết sau đây sẽ phân tích một số điểm cần lưu ý đối với việc mở và thực hiện giao dịch đối với tài khoản đầu tư gián tiếp này.”

Hình thức đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài bao gồm cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam có thể đầu tư dưới hai hình thức sau:

  • Trực tiếp đầu tư, giao dịch trên thị trường chứng khoán
  • Gián tiếp đầu tư dưới hình thức ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán

Đây là một yêu cầu bắt buộc để nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Trước khi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư nước ngoài cần phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán. Theo đó, mã số giao dịch chứng khoán được xem như là mã định danh của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán.

Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) được thực hiện như sau:

  • Trường hợp trực tiếp đầu tư: nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trước khi thực hiện các hoạt động đầu tư.
  • Trường hợp gián tiếp đầu tư: nhà đầu tư nước ngoài không phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán; công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam nhận ủy thác vốn của nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán.

Việc đăng ký và nhận kết quả cấp mã số giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua thành viên lưu ký (công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên lưu ký).

Mở tài khoán vốn đầu tư gián tiếp (Indirect Investment Capital Account_IICA)

Sau khi được cấp mã số giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài sẽ mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại ngân hàng lưu ký được phép kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Theo quy định tại Thông tư 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ ngày 16/08/2021), việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp IICA được quy định như sau:

  • Nhà đầu tư nước ngoài mở 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại 01 ngân hàng lưu ký được phép kinh doanh ngoại hối để thực hiện hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài mở 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại 01 ngân hàng lưu ký được phép kinh doanh ngoại hối để thực hiện hoạt động phát hành, hủy chứng chỉ lưu ký và các hoạt động khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài gián tiếp đầu tư dưới hình thức ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và không có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được thực hiện như sau:

  • Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để tiếp nhận vốn của các nhà đầu tư nước ngoài.
  • Trong trường hợp này, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đứng tên công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Cũng theo quy định tại Thông tư 51/2021/TT-BTC, mọi hoạt động chuyển tiền để thực hiện các giao dịch, đầu tư, các thanh toán khác liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài và hoạt động của tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, nhận và sử dụng cổ tức, lãi được chia, mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài (nếu có) và các giao dịch khác có liên quan đều phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp IICA.  

Sau khi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp IICA, nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển tiền vào tài khoản IICA để đặt lệnh giao dịch để thực hiện giao dịch đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Việc chuyển tiền vào Việt Nam phải tuân thủ các quy định hiện hành về chống rửa tiền và phải đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tiền chuyển vào Việt Nam đối với mục đích kinh doanh chứng khoán.

Có thể nói, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua đã có những bước chuyển mình ấn tượng cùng với sự tham gia của ngày càng nhiều quỹ đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài. Điều này đã giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đầu tư chứng khoán hứa hẹn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn