LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Tăng Giảm Vốn Điều Lệ Trong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Trở Lên

Tăng giảm vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

“Việc tăng hay giảm vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (TNHH 2 TV trở lên) được tiến hành theo quyết định của Hội đồng thành viên bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định

Khi muốn tăng vốn điều lệ, công ty TNHH 2 TV trở lên có thể lựa chọn một trong các hình thức sau:

Tăng vốn góp của thành viên, trong đó, vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Trường hợp thành viên phản đối quyết định tăng vốn điều lệ thì họ có thể không góp thêm vốn và số vốn góp thêm đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thoả thuận khác.

Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty. Điều này được hiểu là tài sản được công ty mua thêm hoặc bổ sung thêm trong quá trình hoạt động kinh doanh. Do đó, vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản của công ty cũng sẽ tăng lên.

Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới, trường hợp này phải được phải được sự nhất trí của các thành viên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Công ty TNHH 2 TV trở lên có thể giảm vốn điều lệ bằng hình thức sau:

Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

Mua lại phần vốn góp trong trường hợp thành viên trong công ty muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác trừ trường hợp thành viên đó sử dụng phần vốn góp để trả nợ.

Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty. Tương tự việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ khi giá trị tài sản của công ty tăng lên, nếu tài sản công ty được bán ra cho cá nhân, tổ chức khác thì công ty cũng cần phải điều chỉnh mức vốn điều lệ giảm xuống theo giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

Khi có quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh và kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, công ty cần phải cung cấp thêm báo cáo tài chính gần nhất cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Ngoài ra đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn