LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Tiếp Nhận Thành Viên Mới Trong Công Ty Hợp Danh

hand-523231_1280

Thành viên của công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Việc tiếp nhận các thành viên mới này dẫn đến những quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau

Công ty hợp danh là doanh nghiệp chưa được các nhà đầu tư chú ý và thành lập nhiều. Bởi lẽ, tính chất đặc thù của loại hình này là hỗn hợp giữa trách nhiệm vô hạn đối với thành viên hợp danh và trách nhiệmhữu hạn đối với thành viên góp vốn. Theo đó:

Thành viên hợp danh là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Sở dĩ tồn tại hai loại thành viên này trong công ty hợp danh vì họ hoạt động trong công ty với tính chất khác nhau. Đối với thành viên hợp danh, họ là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Còn đối với thành viên góp vốn, họ chỉ là thành viên góp phần vốn vào công ty, được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty.

Điều quan trọng ở đây là, việc tiếp nhận thành viên mới phải được sự đồng ý và chấp thuận của Hội đồng thành viên. Trong mọi trường hợp nếu không được Hội đồng thành viên chấp thuận thì người ứng cử không thể trở thành thành viên hợp danh và thành viên góp vốncủa công ty hợp danh đó. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được chấp thuận, thành viên mới phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

Sau khi trở thành thành viên trong công ty hợp danh, họ sẽ có quyền và nghĩa vụ ứng với loại thành viên của mình:

Thành viên hợp danh: sẽ nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh theo ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký; được quyền sử dụng con dấu, tài sản của công ty trong hoạt động kinh doanh; được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thoả thuận quy định tại Điều lệ công ty. Thêm vào đó, thành viên hợp danh sẽ chịu trách nhiệm vô hạn trong công ty, họ phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường có thoả thuận khác.

Thành viên góp vốn: được tham gia thảo thuận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên trong một số trường hợp nhất định; được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty; được quyền định đoạt phần vốn góp của mình bằng hình thức chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác. Họ chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong công ty đó, nghĩa là chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn