LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, KINH DOANH

Tổng Hợp Các Loại Báo Cáo Trong Quá Trình Hoạt Động Của Doanh Nghiệp FDI

Tổng Hợp Các Loại Báo Cáo Trong Quá Trình Hoạt Động Của Doanh Nghiệp FDI
PLF_Reports Which Must Be Submitted By Operating FDI Enterprises

Việc thành lập công ty tại Việt Nam dường như ngày càng đơn giản bởi các chính sách thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ của Chính phủ. Thay vào đó doanh nghiệp phải tuân thủ nhiều quy định trong quá trình vận hành của mình, đặc biệt là các báo cáo thường kỳ đến cơ quan nhà nước.

PLF tổng hợp một số loại báo cáo thường gặp trong quá trình hoạt động và các mức phạt để doanh nghiệp tham khảo thực hiện nhằm hạn chế các rủi ro pháp lý không đáng có.

I. Các loại báo cáo thường gặp trong doanh nghiệp FDI

1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động

 • Đối với nhân sự Việt Nam:
 • Báo cáo định kỳ 06 tháng: trước ngày 05 tháng 6
 • Báo cáo hằng năm: trước ngày 05 tháng 12

Báo cáo được gửi về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp quận, huyện.

 • Đối với nhân sự nước ngoài:
 • Báo cáo 6 tháng đầu năm: trước ngày 05 tháng 7. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo.
 • Báo cáo cuối năm: trước ngày 05 tháng 01 của năm sau. Thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Báo cáo được gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi:

(i) Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; hoặc

(ii) Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Báo cáo tai nạn lao động

 • Báo cáo 6 tháng đầu năm: trước ngày 05 tháng 7
 • Báo cáo hằng năm: trước ngày 10 tháng 01 năm sau

Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Báo cáo dự án đầu tư

 • Báo cáo quý: trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.
 • Báo cáo năm: trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

Báo cáo được gửi về cơ quan đăng ký đầu tư thông qua tài khoản được cấp trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Mức xử phạt: Hành vi không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư có thể bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

II. Các loại báo cáo trong các lĩnh vực kinh doanh khác

1. Báo cáo đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm

 • Báo cáo định kỳ 06 tháng: trước ngày 20 tháng 6
 • Báo cáo hằng năm: trước ngày 20 tháng 12

Báo cáo được gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Báo cáo đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động

 • Báo cáo định kỳ 06: trước ngày 20 tháng 6
 • Báo cáo hằng năm: trước ngày 20 tháng 12

Báo cáo được gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động có hành vi không báo cáo tình hình cho thuê lại lao động theo quy định của pháp luật.

3. Báo cáo đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sản phẩm an toàn thông tin mạng

Báo cáo định kỳ hằng năm: trước ngày 31 tháng 12

Báo cáo được gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo cho Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng theo quy định.

4. Báo cáo hằng năm đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Báo cáo hằng năm: trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó.

Báo cáo được gửi đến Bộ Công Thương thông qua tài khoản của doanh nghiệp tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện.

Mức xử phạt: Hành vi không thực hiện nghĩa vụ thống kê, báo cáo theo quy định sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

5. Báo cáo thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa như giấy phép kinh doanh, giấy phép bán lẻ

Báo cáo hàng năm: trước ngày 31 tháng 01, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đến cơ quan cấp phép.

III. Báo cáo hoạt động cho văn phòng đại diện/chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài là các đơn vị phụ thuộc của các công ty nước ngoài được thành lập tại Việt Nam, do đó, trong quá trình hoạt động của mình các đơn vị này phải thực hiện các hoạt động báo cáo theo quy định của pháp Luật Việt Nam.

Báo cáo hằng năm: trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Văn phòng đại diện, Chi nhánh có trách nhiệm gửi báo cáo tới Cơ quan cấp Giấy phép.

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo định kỳ hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động của văn phòng đại diện với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép, đối với chi nhánh mức phạt này là tư 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, một trong những báo cáo thường xuyên và quan trọng khác là báo cáo thuế của doanh nghiệp sẽ được chúng tôi trình bày ở các bài viết sau.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

We would be delighted to schedule a meeting to provide you with an effective solution.