LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Tổng Hợp Các Mức Phạt Hay Vi Phạm Trong Hoạt Động Đầu Tư, Kinh Doanh

Image of business man with red card in office

Từ ngày 15/07/2016, mức phạt cho các hành vi không điều chỉnh dự án đầu tư khi thay đổi mục tiêu dự án, không triển khai dự án đầu tư trong 12 tháng kể từ ngày cấp phép,… có thể lên đến vài chục triệu đồng.

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP (Nghị định 50) có hiệu lực ngày 15/07/2016, thay thế cho Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nghị định 50 đã điều chỉnh lại các quy định về mức phạt cũng như các hành vi vi phạm cụ thể dựa trên sự thay đổi của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 hiện hành.

Dựa trên quy đinh của Nghị định 50 và kinh nghiệm tư vấn của PLF, chúng tôi xin lưu ý một số hành vi vi phạm hành chính các doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hay mắc phải trong hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam như sau:

Hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Mức phạt (đồng)
Không báo cáo cho cơ quan đăng ký đầu tư trước khi bắt đầu thực hiện dự án trong trường hợp dự án thuộc diện không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư1.000.000 – 5.000.000
Không thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư5.000.000 – 10.000.000
Kê khai không chính xác, không trung thực các thông tin cần thiết để được hưởng ưu đãi đầu tư15.000.000 – 20.000.000
Lập hồ sơ đầu tư xin cấp phép không trung thực, không chính xác10.000.000 – 20.000.000
Không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế20.000.000 – 30.000.000
Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư khi thay đổi mục tiêu dự án đầu tư, địa điểm đầu tư, thay đổi nhà đầu tư,…20.000.000 – 30.000.000
Không thực hiện hoạt động đầu tư theo nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư hoặc giấy phép đầu tư được cấp30.000.000 – 40.000.000
Không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư40.000.000 – 60.000.000
Không triển khai dự án đầu tư sau 12 tháng mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận40.000.000 – 60.000.000
Triển khai dự án đầu tư khi chưa được cấp phép60.000.000 – 80.000.000
 

Hành vi vi phạm trong hoạt động đăng ký kinh doanh

Mức phạt (đồng)
Vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp1.000.000 – 15.000.000
Không thành lập Ban kiểm soát đối với trường hợp phải thành lập Ban kiểm soát. Vd: công ty TNHH có 11 thành viên trở lên5.000.000 – 10.000.000
Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định5.000.000 – 10.000.000
Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp10.000.000 – 15.000.000
Không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông hoặc không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty10.000.000 – 15.000.000
Không uỷ quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam, hoặc uỷ quyền cho người không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm người đại diện theo pháp luật10.000.000 – 15.000.000
Công ty con đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ, hoặc các công ty con của cùng một công ty mẹ cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau15.000.000 – 20.000.000

 

Nghị định 50 quy định một số biện pháp khắc phục hậu quả cho các hành vi vi phạm như buộc phải thực hiện thủ tục đầy đủ hay buộc phải bổ sung, điều chỉnh các thông tin sai lệch, không trung thực theo các quy định của pháp luật doanh nghiệp và đầu tư.

Tư vấn giải pháp khắc phục vi phạm, vui lòng liên hệ + 84(8) 38 21 21 61

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn