LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Trợ Cấp Mất Việc Khi Đóng Cửa Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

Trợ cấp mất việc khi đóng cửa văn phòng đại diện nước ngoài

Công ty mẹ ở nước ngoài mở văn phòng đại diện ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi văn phòng đại diện đóng cửa, phía doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động.

Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp phải chi trả trợ cấp mất việc cho người lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ, lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp dẫn đến việc đóng cửa văn phòng đại diện, người lao động bị mất việc làm.

Công ty mẹ phải có trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động với điều kiện người lao động phải làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên. Mỗi năm làm việc doanh nghiệp sẽ trả 1 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng lương. Như vậy, người lao động làm việc cho doanh nghiệp trên 12 tháng nhưng dưới 2 năm thì mức trợ cấp mất việc người lao động được hưởng sẽ là 2 tháng lương (tương đương với mức trợ cấp mất việc làm tối thiểu).

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho văn phòng đại diện trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được doanh nghiệp chi trả trợ cấp thôi việc.

Nếu thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc có tháng lẻ thì được tính như sau: dưới 1 tháng không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm; Từ 1 đến dưới 6 tháng được tính bằng 6 tháng làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1/2 tháng lương; Từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1 tháng lương.

Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làmbao gồm: tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Trợ cấp mất việc làm được trả trực tiếp một lần cho người lao động tại nơi làm việc hoặc tại nơi thuận lợi nhất cho người lao động và chậm nhất không quá 7 ngày, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm.

Như vậy, khi công ty nước ngoài đóng cửa văn phòng đại diện tại Việt Nam thì doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ chi trả trợ cấp mất việc làm đối với người lao động đáp ứng đủ điều kiện được hưởng phần trợ cấp này.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn