LĨNH VỰC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP

Vấn Đề Lao Động Hậu M&A

Vấn đề lao động hậu M&A

Tiếp tục sử dụng lao động, đưa người lao động đi đào tạo, cho nghỉ hưu, chuyển sang công việc khác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động là những nghĩa vụ của doanh nghiệp sau hoạt động mua bán và sáp nhập.

Luật Doanh nghiệp đưa ra các quy định chi tiết về chủ thể chịu trách nhiệm đối với hợp đồng lao động trong từng trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp. Chủ thể chịu trách nhiệm có thể là những doanh nghiệp sau khi thực hiện hoạt động mua bán và sáp nhập hoặc thỏa thuận với những chủ thể khác, cụ thể như sau:

Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Công ty bị sáp nhập, hợp nhất chấm dứt tồn tại thì công ty nhận sáp nhập, công ty hợp nhất sẽ chịu trách nhiệm với hợp đồng lao động.

Chia doanh nghiệp

Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm hoặc hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty để chịu trách nhiệm đối với hợp đồng lao động.

Tách doanh nghiệp

Công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về hợp đồng lao động trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bên cạnh đó, Bộ Luật lao động quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động kế tiếp về việc tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động sau khi hợp nhất, chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp .Việc chuyển giao hợp đồng lao động bao gồm cả những nội dung đang trong quá trình thực hiện.

Trong trường hợp người sử dụng lao động kế tiếp sử dụng hết số lao động hiện có thì người sử dụng lao động có thể tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động sao cho phù hợp với tình hình công việc và tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có thì người sử dụng lao động kế tiếp phải tiến hành xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động. Nội dung của phương án phải đưa ra danh sách, số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng; đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng; nghỉ hưu; chuyển sang làm việc không trọn thời gian; Hoặc người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn