Chúng tôi sử dụng Cookies để giúp tương tác của quý khách với trang web của chúng tôi nhanh hơn và dễ dàng hơn và hiểu cách Quý khách sử dụng trang Web của chúng.

Quý khách có quyền chấp nhận hoặc từ chối Cookies. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận Cookies, nhưng quý khách thể sửa đổi cài đặt trình duyệt web của mình để từ chối sử dụng Cookies hoặc không sử dụng trang web của chúng tôi. Lưu ý, khi quý khách chọn từ chối Cookies, quý khách không thể trải nghiệm đầy đủ nội dung trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng thông tin được thu thập

Có nhiều loại Cookies mà PLF có thể sử dụng:

  • Cookies thiết yếu là rất cần thiết cho hoạt động của trang Web. Không có những Cookies này, trang Web sẽ không thể hoạt động chính xác. Do đó, chúng tôi không yêu cầu sự đồng ý cụ thể của Quý khách đối với những Cookies này.
  • Cookies chức năng được thiết lập để cải thiện các chức năng của trang Web. Việc sử dụng những Cookies này có thể cho phép chúng tôi cung cấp cho Quý khách Nội dung dịch vụ phù hợp và tiết kiệm thời gian của Quý khách chẳng hạn bằng cách nhớ địa chỉ email và mật khẩu mà Quý khách đã cung cấp khi đăng ký trong lần truy cập trang Web trước đó.
  • Cookies hiệu suất và phân tích giúp chúng tôi phát hiện bất kỳ lỗi nào mà Quý khách có thể gặp phải và nâng cao chất lượng.

Cập nhật Chính sách thu thập thông tin

Chúng tôi có thể sửa đổi, điều chỉnh chính sách này. Hãy tham khảo trang này thường xuyên để xem lại thông tin bổ sung về chính sách mới.