Cảm ơn quý khách đã sử dụng website của Công ty Luật PLF. Trước khi truy cập và sử dụng website của chúng tôi, vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với Chính sách bảo mật và Chính sách thu thập thông tin (sau đây gọi chung là “Điều khoản và Điều kiện”).

Chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện

Bằng cách sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi, Quý khách được xem như đã đồng ý và thừa nhận với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, bao gồm các bản sửa đổi của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website tại từng thời điểm.

Quyền sở hữu trí tuệ

Bất kỳ tài liệu, thông tin, biểu mẫu, thỏa thuận, tên, logo, văn bản, phương tiện truyền thông trực quan và bất kỳ nội dung nào khác được tìm thấy trên Website hoặc được cung cấp bởi PLF và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đều là tài sản của PLF được bảo vệ bởi các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Các quyền sở hữu trí tuệ này được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc kinh doanh của chính quý khách và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào bằng bản sao y hoặc bản in mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của PLF.

Không sử dụng các dịch vụ một cách bất hợp pháp hoặc bị cấm

Dịch vụ sẽ được sử dụng mà không gây thiệt hại, tổn hại hoặc sự cạnh tranh không lành mạnh với PLF. Quý khách sẽ chỉ có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu chúng không trái hoặc vi phạm luật pháp của Việt Nam và pháp luật của nước có liên quan. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách cam kết rằng quý khách sử dụng và/hoặc truy cập dịch vụ của chúng tôi mà không vi phạm bất kỳ pháp luật hiện hành nào.

Loại trừ trách nhiệm pháp lý

Website và nội dung dịch vụ dành cho mục đích thông tin chung, trong khi chúng tôi sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để luôn cập nhật và hoàn thiện chúng, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, về tính đầy đủ, độ chính xác, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của chúng. Quý khách không nên dựa vào các thông tin này hoặc sử dụng chúng để thay thế cho các dịch vụ pháp lý phù hợp với các trường hợp cụ thể.

Website có thể liên kết với các website của bên thứ ba và các website khác có thể liên kết với Website của chúng tôi. PLF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung hoặc các điều khoản và điều kiện của bất kỳ website của bên thứ ba nào.

Tài khoản cá nhân và chấm dứt tài khoản

Bằng cách tạo tài khoản cá nhân của Quý khách, Quý khách sẽ có thể đăng nhập để xem hóa đơn, cập nhật về vụ việc của Quý khách và các tài liệu được PLF yêu cầu và cung cấp (nếu có). PLF có quyền từ chối tạo, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Quý khách ngay lập tức và không cần thông báo trước cũng như lý do cụ thể và theo quyết định riêng của PLF.

Sự cho phép

Cùng với sự tuân thủ của Quý khách đối với các Điều khoản và Điều kiện này, quý khách được cho phép không độc quyền, bị giới hạn, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang để sử dụng dịch vụ và nội dung dịch vụ của chúng tôi. Là người dùng đã đăng ký, quý khách được cấp phép lưu giữ hồ sơ cá nhân, bản sao điện tử hoặc vật lý của nội dung dịch vụ. Quý khách không được sao chép chúng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi dự định sử dụng. Việc bán lại hoặc ủy quyền sử dụng trái phép đều bị nghiêm cấm. Bất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này đều được PLF bảo lưu. Khi quý khách cung cấp nội dung người dùng đến PLF, quý khách cấp cho PLF và các chi nhánh của PLF một quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và có thể cấp phép đầy đủ để sử dụng, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, thực hiện và thực hiện hiển thị bất kỳ nội dung như vậy, bao gồm cả trên toàn thế giới ở bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Thanh toán trực tuyến

Quý khách có thể thanh toán dịch vụ bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc bằng cách sử dụng (các) công cụ thanh toán trực tuyến. Phí dịch vụ và điều khoản thanh toán sẽ được thực hiện theo yêu cầu của PLF. Khi sử dụng thanh toán trực tuyến, Quý khách sẽ cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Trong trường hợp cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, PLF có quyền từ chối thực hiện dịch vụ. Thông tin liên quan đến thanh toán trực tuyến được bảo vệ bằng mã hóa dữ liệu.

Tuy nhiên, thanh toán trực tuyến sẽ được chuyển hướng đến các website của bên thứ ba và mọi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến bên thứ ba sẽ được giải quyết bởi bên thứ ba đó.

Bảo mật thông tin

Thông tin Quý khách cung cấp sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật của chúng tôi, Quý khách có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu, thông tin đăng nhập, Quý khách cũng đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi được được miễn trừ trách nhiệm về các hành vi của bên thứ ba liên quan đến việc phá hỏng các phương thức bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của Quý khách.

Dịch vụ cụ thể

Khi quý khách sử dụng dịch vụ cụ thể của chúng tôi, Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ sẽ được sử dụng để điều chỉnh các bên. Quý khách đồng ý rằng Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ là một phần không tách rời với Điều khoản và điều kiện sử dụng này và cùng có giá trị ràng buộc trách nhiệm của các bên.

Dịch vụ cụ thể

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và mọi tranh chấp không thể giải quyết thông qua đàm phán sẽ được giải quyết bởi Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.