LĨNH VỰC THUẾ

Cập nhật quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Cập nhật quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Cập nhật quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Cùng đồng hành trong việc triển khai và thực hiện giao dịch bằng chứng từ điện tử trong hoat động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp, ngày 18/3/2021 Tổng Cục Thuế đã ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Kèm theo đó, Công văn 1194/TCT-KK về việc giới thiệu điểm mới của Thông tư cũng đã được ban hành vào Ngày 20/4/2021 với các điểm Doanh nghiệp cần lưu ý.

Nguyên tắc giao dịch thuế điện tử: Người nộp thuế có thể lựa chọn thêm các phương thức sau đây để thực hiện giao dịch thuế điện tử thông qua: (i) Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; (ii) cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (trừ điểm (i)) đã được kết nối với Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; (iii) Dịch vụ thanh toán điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã kết nối với Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện nộp thuế điện tử. (Khoàn 2, Điều 4, Thông tư 19/2021/TT-BTC)

Người nộp thuế (NNT) giao dịch thuế điện tử theo hình thức nào thì phải thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử theo quy định và theo hướng dẫn của từng cơ quan, tổ chức mà mình lựa chọn. Với phương thức thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính thì khi NNT đăng ký sẽ được Tổng cục Thuế cấp thêm 01 tài khoản để thực hiện giao dịch tại Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trên cơ sở các thông tin mà NNT đã cung cấp khi đăng ký qua các cổng này mà không cần phải đăng ký thay đổi, bổ sung.

Chứng từ điện tử: Bổ sung quy định về hồ sơ điện tử bao gồm: xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; miễn thuế, giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; khoanh tiền xóa nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ. (Muc a, Khoản 1,Điều 6. Thông tư 19/2021/TT-BTC)

Về giao dịch điện tử trong đăng ký thuế: Bỏ quy định người nộp thuế phải nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế sau khi đã nộp bằng điện tử để đối chiếu khi nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu do hồ sơ bằng điện tử đã được cơ quan thuế xác thực điện tử thông qua số điện thoại di động của chính cá nhân người nộp thuế hoặc cá nhân là người đại diện theo pháp luật đối với người nộp thuế là tổ chức.

Về giao dịch điện tử trong nộp thuế điện tử, quy định mới bỏ điều kiện về thực hiện nộp thuế điện tử của các ngân hàng tham gia thủ tục nộp thuế bằng phương thức điện tử, thay vào đó các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo công khai của Tổng cục Thuế sẽ gửi đề nghị kết nối đến Tổng cục Thuế theo quy định tại Điều 38 Thông tư số 19/2021/TT-BTC.

Về giao dịch điện tử trong hoàn thuế điện tử, Thông tư 19 sửa đổi về thời gian cơ quan thuế gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử là sau khi cơ quan thuế gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử đối với trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế.

Về giao dịch điện tử trong miễn giảm thuế điện tử, Thông tư 19 bổ sung quy định mới về miễn giảm thuế điện tử, theo đó, người nộp thuế có thể gửi hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (bao gồm trường hợp gửi trực tiếp đến cơ quan thuế và trường hợp người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế điện tử đồng thời với hồ sơ hành chính về quản lý và sử dụng đất đai theo cơ chế một cửa liên thông). Thông tư quy định cụ thể về quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả bằng phương thức điện tử đối với hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế.

Thông qua Công văn 1194/TCT-KK và Thông Tư số 19/2021/TT-BTC, có thể thấy Cơ Quan Thuế đã từng bước điều chỉnh, cập nhật các quy định sao cho phù hợp hơn với hoạt động sản xuất và kinh doanh cho Doanh Nghiệp. Quy định cũng nêu rõ hơn về thời gian xử lý của cơ quan Thuế trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. Đồng thời, linh hoạt về các hoạt động đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và miễn giảm thuế giữa cơ quan Thuế, các cơ quan hành chính sự nghiệp khác có giao dịch điện tử với Doanh nghiệp và Các tổ chức thanh toán trung gian nhằm hổ trợ doanh nghiệp hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ Thuế.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.