Chuyển lợi nhuận về nước là một trong những nghĩa vụ và cam kết quan trọng mà nhà đầu tư phải tuân thủ trong suốt quá trình thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dự án khi dòng vốn của doanh nghiệp được đưa ra nước ngoài để đầu tư kinh doanh. Đồng thời, việc thực hiện cập nhật các thay đổi của dự án đầu tư cũng là một nghĩa vụ quan trọng mà nhà đầu tư phải thực hiện để đảm bảo thống nhất thông tin về dự án đã đăng ký với cơ quan nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với dự án đầu tư ra nước ngoài. Vì vậy, bài viết này sẽ chia sẻ các quy định tổng quan về việc tuân thủ pháp luật đầu tư và pháp luật ngoại hối liên quan đến việc chuyển lợi nhuận về nước và cập nhật các thông tin thay đổi của dự án đầu tư ra nước ngoài sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận để các nhà đầu tư tham khảo.

1. Chuyển lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp liên quan đến dự án đầu tư về nước

Chuyển lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp liên quan đến dự án đầu tư ra nước ngoài về nước là một trong những nghĩa vụ tài chính quan trọng mà nhà đầu tư phải thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, bao gồm Bộ Kế Hoạch và Đầu tư (“MPI”) và Ngân hàng nhà nước (“SBV”) chấp thuận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Theo đó, pháp luật đầu tư quy định rằng toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập phải được chuyển về Việt Nam trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày tổ chức kinh tế được đầu tư ở nước ngoài phát hành báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương tại nước tiếp nhận đầu tư.

Tuy nhiên, cũng lưu ý rằng trường hợp nhà đầu tư không thể chuyển lợi nhuận và các khoản thu khác về đúng hạn, nhà đầu phải thực hiện thủ tục gia hạn thêm 12 tháng kể từ ngày hết thời hạn quy định nêu trên.

Ngoài ra, việc chuyển lợi nhuận và các khoản thu khác về nước, nhà đầu tư là doanh nghiệp cũng cần lưu ý các vấn đề liên quan đến việc nộp thuế doanh nghiệp cho các khoản thu nhập này. Theo hướng dẫn tại Công văn số 1552/TCT-DNL của Tổng Cục thuế và Nghị định số 96/2015/TT-BTC, nếu giữa nước tiếp nhận dự án đầu tư và doanh nghiệp đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì nhà đầu tư thực hiện theo quy định của Hiệp định. Tuy nhiên, đối với trường hợp các nước tiếp nhận đầu tư chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần, nhà đầu tư cần kiểm tra và xem xét kỹ vì đối với trường hợp này nhà đầu tư sẽ được trừ đi số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay (kể cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ này không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

Trong trường hợp, nhà đầu tư đã nộp thuế ở nước tiếp nhận đầu tư với mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thì cơ quan thuế thu phần chênh lệch so với và số thuế mà nhà đầu tư đã nộp ở nước ngoài so với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam. Trong đó, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính và kê khai thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là 22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%).

Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị thêm các tài liệu chứng mình số thuế đã được nộp ở nước ngoài tương ứng để thực hiện các thủ tục theo quy định với cơ quan thuế.

2. Thay đổi thông tin dự án đầu tư ra nước ngoài trong quá trình thực hiện

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, nếu có bất kỳ sự điều chỉnh về hình thức đầu tư, thông tin về vốn đầu tư, địa điểm đầu tư, mục tiêu chính của dự án đầu tư cũng như việc sử dụng lợi nhuận ở nước ngoài, thông tin nhà đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại MPI và đồng thời thông báo hoặc đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài tạo SBV theo đúng quy định.

Xin lưu ý rằng trong quá trình thực hiện các thủ tục cập nhật thay đổi, nhà đầu tư cũng cần cung cấp các tài liệu liên quan đến điều lệ, danh sách cổ đông, giấy phép kinh doanh của tổ chức kinh tế được đầu tư ở nước ngoài hoặc các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi để giải trình cũng như chứng minh sự tồn tại của dự án đầu tư ở nước ngoài cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đối với các thay đổi liên quan đến vốn đầu tư, việc chuẩn bị các tài liệu chứng minh về khả năng tài chính của nhà đầu tư cũng là một nội dung quan trọng để xin chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền là MPI và SBV.

Trên thực tế, trong quá trình xem xét các thủ tục điều chỉnh thông tin dự án đầu tư và đăng ký giao dịch ngoại hối này, MPI và SBV cũng sẽ lưu ý đến việc kiểm tra các vấn đề tuân thủ các quy định về báo cáo thực hiện dự án đầu tư, các báo cáo về giao dịch ngoại hối hoặc báo cáo về tình hình chuyển lợi nhuận về nước nhằm phát hiện ra các vấn đề vi phạm của nhà đầu tư cũng như đánh giá tính hiệu quả của dự án. Vì vậy, nhà đầu tư phải lưu ý để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Như vậy, sau khi được chấp thuận đầu tư ra nước ngoài, ngoài những nghĩa vụ tuân thủ liên quan đến việc thực hiện các báo cáo thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài và báo cáo ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến các quy định về việc chuyển lợi nhuận về nước theo cam kết hay các quy định về thuế áp dụng các khoản thu hợp pháp hoặc lợi nhuận được chuyển về Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Ngoài ra, trong trường hợp có sự thay đổi các thông tin của dự án đầu tư theo quy định, nhà đầu tư cũng cần thực hiện các thủ tục điều chỉnh tương ứng để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật đầu tư và quy định pháp luật ngoại hối liên quan, cũng như tránh trường hợp bị áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share: